RABBI ABRAHAM ELIS ASHTAMKER AND SHALEV YANIV ASHTAMKER

Rabbi and his grandson

Rabbi Abraham Elis Ashtamker
Shalev Yaniv Ashtamker